ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1395/2565 07 ก.ย. 2565 ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1394/2565 07 ก.ย. 2565 ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565
1393/2565 07 ก.ย. 2565 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาตอบแบบสอบถามประเมินคณบดี
1392/2565 06 ก.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1905 ค่าวัสดุ-อุปโภคบริโภคใช้ไป เมล็ดกาแฟคั่ว 22 ถุง ๆ ละ 179.- เป็นเงิน 3,938.-)
1391/2565 06 ก.ย. 2565 ขอนำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รวมจำนวน 6 ฉบับ)
1390/2565 06 ก.ย. 2565 ขอนำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ
1389/2565 06 ก.ย. 2565 ขอนำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
1388/2565 06 ก.ย. 2565 ขอนำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่