ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1468/2564 06 ต.ค. 2564 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ปี 2564
1467/2564 05 ต.ค. 2564 การนำเสนอแผนการบริหารงานระยะ 4 ปี ของผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ (27 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 68) (ให้นำเสนอในวันเสาร์ที่ 22 ม.ค. 65 เวลา 9.15 น.)
1466/2564 05 ต.ค. 2564 การตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารกองคลัง-เงินรายได้ ณ 30 ก.ย.64
1465/2564 27 ก.ย. 2564 อนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์แบ่งจอภาพห้องตะวันฯ (ออกเลขวันที่ 5 ต.ค. ขอย้อนเป็นวันที่ 27 ก.ย. เพื่อให้สามารถเข้าทำในระบบ e-GP ได้)
1464/2564 27 ก.ย. 2564 ขอความเห็นชอบจัดซื้ออุปกรณ์แบ่งจอภาพห้องตะวันฯ (ออกเลขวันที่ 5 ต.ค. ขอเปลี่ยนเป็นเลขของวันที่ 27 ก.ย. เพื่อให้สามารถเข้าทำเบิกจ่ายในระบบ e-GP ได้)
1463/2564 04 ต.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญผู้แทนหลักสูตรไปชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 10/2564 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (ขั้นตอนที่ 1) คณะวิจิตรศิลป์
1462/2564 04 ต.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญผู้แทนหลักสูตรไปชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สภาฯ ครั้งที่ 10/2564 จำนวน 2 หลักสูตร)
1461/2564 04 ต.ค. 2564 ขอความอนุเคราะฆืใช้ระบบการจัดการลงคะแนนด้วยวิธีลับออนไลน์ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์