ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0973/2565 24 มิ.ย. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ทำบุญบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่น้ำผั้ง อยู่สุข จำนวน 1000.-บาท)
0972/2565 23 มิ.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1865 จ้างเหมาจัดพิมพ์เล่มสรุปสัมมนาฯ (Retreat) ประจำปี 2565 กองทุนทั่วไป ค่าใช้สอย-จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 180 เล่ม ๆ ละ 245.- รวม 44,100 ร้าน ซีนาย ไม่คิด vat หัก ณ ที่จ่ายอย่างเดียว)
0971/2565 23 มิ.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1864 จ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานของสภา มช. ปี 2564 กองทุนทั่วไป ค่าใช้สอย-จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 300 เล่ม ๆ ละ 333.3333 รวม 100,000 ร้าน ซีนาย ไม่คิด vat หัก ณ ที่จ่ายอย่างเดียว)
0970/2565 23 มิ.ย. 2565 นำส่งเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน พร้อมโอนเงินให้หน่วยงานผู้ให้บริการน้ำดื่มตราอ่างแก้ว (ประจำเดือน มิ.ย. 2565 วันที่ 26 พ.ค. - 25 มิ.ย. 65 น้ำถัง 440.- น้ำขวด 960.- รวม 1,400.-)
0969/2565 23 มิ.ย. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน พร้อมโอนเงินให้หน่วยงานผู้ให้บริการน้ำดื่มตราอ่างแก้ว (เดือนมิถุนายน 2565 ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. - 25 มิ.ย. 65) 1.400.- น้ำถัง 20 ถัง x 22 = 440 บาท น้ำขวด 350 ซีซี 24 โหล x 40 = 960 บาท)
0968/2565 23 มิ.ย. 2565 มติสภา 6/2565 3. อนุมัติการปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ การสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์
0967/2565 23 มิ.ย. 2565 ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
0966/2565 23 มิ.ย. 2565 มติสภา 6/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์