ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1475/2564 08 ต.ค. 2564 ขอเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 10/64 ในวันเสาร์ที่ 16 ต.ค. 64)
1474/2564 07 ต.ค. 2564 อนุมัติจ้างเหมาแม่บ้านทำงานวันเสาร์ที่ 16 และ 30 ต.ค. 64 (ขอเอกสารน้องยงคนเดียวแต่จ้าง 3 คน)
1473/2564 07 ต.ค. 2564 TOR จ้างเหมาแม่บ้านทำงานวันเสาร์ที่ 16 และ 30 ต.ค. 64 (ขอเอกสารน้องยงคนเดียวแต่จ้าง 3 คน)
1472/2564 07 ต.ค. 2564 พิจารณาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดี (รอบ 1 ปี 6 เดือน)
1471/2564 06 ต.ค. 2564 อนุมัติจ้างเหมาจัดโต๊ะ+เก้าอี้ ของสภาฯ ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 16 ต.ค. 64
1470/2564 06 ต.ค. 2564 TOR จ้างเหมาจัดโต๊ะ+เก้าอี้ พร้อมผ้าคลุมโต๊ะ+เก้าอี้ สำหรับจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้เข้าประชุมสภาฯ ครั้งที่ 10/2564 วันเสาร์ที่ 16 ต.ค. 64 จำนวน 2,600.- บาท
1469/2564 06 ต.ค. 2564 ผลประเมินการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงาน
1468/2564 06 ต.ค. 2564 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ปี 2564