ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0981/2565 24 มิ.ย. 2565 PR 1230 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000.- (ค่าพวงหรีดดอกไม้สด 1 อัน ในนาม สนง.สภาฯ 1,500.- เคารพศพ คุณแม่น้ำผึ้ง อยู่สุข มารดาของ รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มข. ค่าใช้สอย-จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
0980/2565 24 มิ.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1869 จ้างเหมาเข้าเล่มปกแลคซีนปั๊มทอง รายงานการประชุมสภา มช. ปี 2564 จำนวน 4 เล่ม ๆ ละ 450.- รวมเป็นเงิน 1,800.-)
0979/2565 24 มิ.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1868 ค่าวัสดุ-อุปโภคบริโภคใช้ไป เมล็ดกาแฟคั่ว 4 สูตร 2,825.-)
0978/2565 24 มิ.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง (PR 1866 กองทุนทั่วไป วัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป 4 รายการ 2,442.- บาท)
0977/2565 24 มิ.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1867 กองทุนสินทรัพย์ถาวร ครุภัณฑ์-ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง 140,000.- บ.ลานนาคอม)
0976/2565 24 มิ.ย. 2565 มติสภาฯ 05/2565 เรื่อง การประเมินผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
0975/2565 24 มิ.ย. 2565 เสนอวาระเข้าที่ประชุม กบม. ให้พิจารณาคัดเลือกหัวหน้าส่วนงานวิชาการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์
0974/2565 24 มิ.ย. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (บริจาคเงินให้ โรงเรียนและวัด โอกาส ITSC ครบรอบ 40 ปี จำนวน 500.-บาท)