ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0989/2565 27 มิ.ย. 2565 ขอมอบหนังสือแก่หอสมุด (1. จดหมายเหตุ วสท. 2. เจ็ดทศวรรษ วสท.) ของ รศ.ดร.สุขุม สุขพันธ์โพธาราม ที่มอบให้สภาฯ และนายกสภาฯ มอบต่อให้สำนักหอสมุด
0988/2565 27 มิ.ย. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 (จำนวน 240,750.75)
0987/2565 24 มิ.ย. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ( 21 เรื่อง)
0986/2565 24 มิ.ย. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ( 7 เรื่อง)
0985/2565 24 มิ.ย. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ( 29 เรื่อง)
0984/2565 24 มิ.ย. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 (29 เรื่อง)
0983/2565 24 มิ.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1872 วัสดุสำนักงานใช้ไป กระดาษ 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 75 รีม ๆ ละ 102.00303 เป็นเงิน 7,650.23 บาท)
0982/2565 24 มิ.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1871 จ้างเหมาจัดโต๊ะเลี้ยงอาหารกลางวันผู้เข้าประชุมสภา มช. ครั้งที่ 6/2565 ค่าใช้สอย-จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,600.-)