ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1483/2564 12 ต.ค. 2564 ขอส่งเอกสารการบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงาน (เงินรายได้) ประจำเดือนตุลาคม 2564
1482/2564 12 ต.ค. 2564 ขอส่งเอกสารการบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงาน (เงินแผ่นดิน) ประจำเดือนตุลาคม 2564
1481/2564 12 ต.ค. 2564 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเบิกจ่ายค่าตอบแทน (ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 10/64 จำนวน 14,100.-บาท)
1480/2564 11 ต.ค. 2564 จอง
1479/2564 11 ต.ค. 2564 จอง ซื้อกล่องใส่อาหาร
1478/2564 11 ต.ค. 2564 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน
1477/2564 08 ต.ค. 2564 ขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถามการประเมินผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม
1476/2564 08 ต.ค. 2564 ขอส่งข้อมูลรายงานการประเมินผลสภาฯ ปี 2564