ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1492/2564 18 ต.ค. 2564 มติสภา09/64 เรื่อง แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (28 มีนาคม 2564 - 27 มีนาคม 2568) ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
1491/2564 18 ต.ค. 2564 มติสภา09/64 เรื่อง แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (27 มีนาคม 2564 - 26 มีนาคม 2568) ของคณบดีคณะนิติศาสตร์
1490/2564 18 ต.ค. 2564 มติสภา09/64 เรื่อง ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
1489/2564 14 ต.ค. 2564 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ค่าร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2564 จำนวน 1,000.-บาท)
1488/2564 14 ต.ค. 2564 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ค่าร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชการประจำปี 2564 จำนวน 1,000.-บาท)
1487/2564 14 ต.ค. 2564 การใช้ชื่อปริญญาและสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์แก่ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
1486/2564 14 ต.ค. 2564 การใช้ชื่อปริญญาและสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์แก่ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
1485/2564 14 ต.ค. 2564 การใช้ชื่อปริญญาและสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์แก่ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์