ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0997/2565 28 มิ.ย. 2565 มติสภาฯ 06/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิจิตรศิลป์
0996/2565 28 มิ.ย. 2565 มติสภาฯ 06/2565 เรื่อง อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ มช. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการสรรหาหัวหน้าหน่วยงาน รวมจำนวน 3 ฉบับ
0995/2565 28 มิ.ย. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตร INFOGRAPHIC และเทคนิคการนำเสนองานแบบมือโปร จำนวน 10,500.-บาท)
0994/2565 28 มิ.ย. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ค่าเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหาร มช.และคณะกงสุลใหม่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7,050.-บาท)
0993/2565 27 มิ.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1863 วัสดุสำนักงานใช้ไป ซองสีน้ำตาล 11x17 นิ้ว 5 มัด 1,550.- บาท)
0992/2565 27 มิ.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1862 ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป 23 รายการ ออฟฟิศเมท รวม 6587.- บาท)
0991/2565 27 มิ.ย. 2565 ส่งข้อมูลการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
0989/2565 27 มิ.ย. 2565 ขอมอบหนังสือแก่หอสมุด (1. จดหมายเหตุ วสท. 2. เจ็ดทศวรรษ วสท.) ของ รศ.ดร.สุขุม สุขพันธ์โพธาราม ที่มอบให้สภาฯ และนายกสภาฯ มอบต่อให้สำนักหอสมุด