ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0083/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 1/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร์
0082/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายข้ามปีงบประมาณในการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2567
0081/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)
0080/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 13/2564 เรื่อง ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของ ผอ.สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แจ้งมติเมื่อรายงานผ่านการรับรองแล้ว)
0079/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 13/2564 เรื่อง ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของ ผอ.สำนักบริการวิชาการ (แจ้งมติเมื่อรายงานได้รับการรับรองแล้ว)
0078/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 13/2564 การพิจารณาร่างข้อบังคับ มช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. ....
0077/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 13/2564 เรื่อง อนุมัติร่างข้อบังคับ มช. ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... (แจ้งมติเมื่อรายงานผ่านการรับรองแล้ว)
0076/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 13/2564 เรื่อง ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สขาวิชาดนตรี (ขั้นตอนที่ 1) คณะวิจิตรศิลป์ (แจ้งมติเมื่อรายงานผ่านการรับรองแล้ว)