ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0091/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์
0090/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์
0089/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์
0088/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
0087/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตรศาสตร์
0086/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์
0085/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะแพทยศาสตร์
0084/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 1/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะแพทยศาสตร์