ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0386/2565 18 มี.ค. 2565 อนุมัติจ้างเหมาจัดโต๊ะเก้าอี้สภาฯ ครั้งที่ 3/2565 วันเสาร์ที่ 26 มี.ค. 65 จำนวน 2,600.-)
0385/2565 18 มี.ค. 2565 ตรีจองเลขทำ TOR จ้างเหมาจัดโต๊ะเก้าอี้เลี้ยงอาหารกลางวันประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/65 วันเสาร์ที่ 26 มี.ค. 64 ห้องประชุมตะวัน 2,600.-)
0384/2565 18 มี.ค. 2565 หนังสือภายนอก เรื่อง ขอขอบคุณ (ที่เป็น ก.ก.สภา ม. ผู้ทรงคุณวุฒิ มช. ตั้งแต่ 18 พ.ย. 61 ถึง 17 พ.ย. 64 พร้อมมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ)
0383/2565 18 มี.ค. 2565 ขอเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 3/2565 วันเสาร์ที่ 26 มี.ค. 65 เวลา 9-12 น. ณ ห้องประชุมตะวัน)
0382/2565 17 มี.ค. 2565 มติสภา 01/2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
0381/2565 17 มี.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์ใช้ที่จอดรถ VIP และพื้นที่รับรอง VIP สำหรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
0380/2565 16 มี.ค. 2565 ขอเชิญผู้แทนหลักสูตรไปชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3 หลักสูตร ต่อสภาฯ ครั้งที่ 3/2565)
0379/2565 16 มี.ค. 2565 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากระบบ VOC ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่