ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1507/2564 19 ต.ค. 2564 TOR ซื้อเม็ดกาแฟคั่ว
1506/2564 19 ต.ค. 2564 นำส่งเรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้งานระบบจัดการการลงคะแนนด้วยวิธีลับออนไลน์
1505/2564 19 ต.ค. 2564 มติสภา 9/2564 ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
1504/2564 19 ต.ค. 2564 มติสภา 9/2564 แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (28 มีนาคม 2564 – 27 มีนาคม 2568) ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
1503/2564 19 ต.ค. 2564 มติสภา 9/2564 แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (27 มีนาคม 2564 – 26 มีนาคม 2568) ของคณบดีคณะนิติศาสตร์
1502/2564 19 ต.ค. 2564 นำส่งเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้งานระบบจัดการการลงคะแนนด้วยวิธีลับออนไลน์ พร้อมโอนเงินให้คณะสาธารณสุขศาสตร์
1501/2564 19 ต.ค. 2564 นำส่งเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้งานระบบจัดการการลงคะแนนด้วยวิธีลับออนไลน์ พร้อมโอนเงินให้คณะสาธารณสุขศาสตร์
1500/2564 18 ต.ค. 2564 อนุมัติซื้อกระดาษเช็ดมือ 3 กล่อง กระดาษชำระม้วนใหญ่ 1 กล่อง