ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0179/2566 31 ม.ค. 2566 TOR ซื้อหม้อ (งบสภาฯ)
0178/2566 31 ม.ค. 2566 มติสภา 1/2566 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 สถาบันนโยบายสาธารณะ
0177/2566 31 ม.ค. 2566 มติสภา 1/2566 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ฉบับปี พ.ศ. 2565 คณะศึกษาศาสตร์
0176/2566 31 ม.ค. 2566 มติสภา 1/2566 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ฉบับปี พ.ศ. 2564 คณะวิจิตรศิลป์
0175/2566 31 ม.ค. 2566 มติสภา 1/2566 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์
0174/2566 31 ม.ค. 2566 มติสภา 1/2566 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์
0173/2566 31 ม.ค. 2566 มติสภา 1/2566 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์
0172/2566 31 ม.ค. 2566 มติสภา 1/2566 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบ้านและชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์