ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0321/2564 24 ก.พ. 2564 มติสภา 2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และให้คำแนะนำต่อความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0320/2564 24 ก.พ. 2564 มติสภา 2/2564 ให้ความเห็นชอบการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2564
0319/2564 24 ก.พ. 2564 มติสภา 2/2564 รับทราบเอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
0318/2564 24 ก.พ. 2564 มติสภา 1/2564 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
0317/2564 24 ก.พ. 2564 รายงานขอซื้อ/ขอจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1623 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 75 รีม 7,650.23 บาท)
0316/2564 24 ก.พ. 2564 รายงานขอซื้อ/ขอจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1624 จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร เบิกจ่ายเดือนมกราคม 2564 จำนวน 20,398.50 บาท)
0315/2564 24 ก.พ. 2564 อนุญาตให้ใช้ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ (วันจันทร์ที่ 29 มี.ค. 64 เวลา 9.30-13.30 น.)
0314/2564 23 ก.พ. 2564 ขอส่งรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการ