ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0337/2564 25 ก.พ. 2564 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 3 เรื่อง)
0336/2564 25 ก.พ. 2564 มติสภา 2/2564 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์
0335/2564 25 ก.พ. 2564 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 18 เรื่อง)
0334/2564 25 ก.พ. 2564 มติสภา 2/2564 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์
0333/2564 25 ก.พ. 2564 มติสภา 2/2564 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์
0332/2564 25 ก.พ. 2564 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 10 เรื่อง)
0331/2564 25 ก.พ. 2564 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 3 เรื่อง)
0330/2564 25 ก.พ. 2564 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 2 เรื่อง)