ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0027/2564 05 ม.ค. 2564 มติสภา 12/2563 อนุมัติรายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญา ประดิษฐ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 (ขั้นตอน ที่ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์
0026/2564 05 ม.ค. 2564 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 จำนวน 207,910.- บาท
0025/2564 05 ม.ค. 2564 มติสภา 12/2563 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะสังคมศาสตร์
0024/2564 05 ม.ค. 2564 มติสภา 12/2563 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์
0023/2564 05 ม.ค. 2564 มติสภา 12/2563 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะบริหารธุรกิจ
0022/2564 05 ม.ค. 2564 มติสภา 12/2563 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะนิติศาสตร์
0021/2564 05 ม.ค. 2564 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563
0020/2564 05 ม.ค. 2564 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 (จำนวน 2 เรื่อง)