ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0361/2564 02 มี.ค. 2564 ส่งรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
0360/2564 02 มี.ค. 2564 ส่งรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
0359/2564 02 มี.ค. 2564 การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินฯ
0358/2564 01 มี.ค. 2564 อนุมัติซื้อเจลแอลกอฮอล์แจกผู้เข้าร่วมสัมมนา
0357/2564 01 มี.ค. 2564 TOR ซื้อเจลแอลกอฮอล์แจกผู้เข้าร่วมสัมมนา
0356/2564 01 มี.ค. 2564 อนุมัติซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อแจกผู้เข้าร่วมสัมมนา
0355/2564 01 มี.ค. 2564 TOR ซื้อหน้ากากอนามัยแจกผู้เข้าสัมมนา
0354/2564 01 มี.ค. 2564 นำส่งเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน พร้อมโอนเงินให้หน่วยงานผู้ให้บริการน้ำดื่มตราอ่างแก้ว (ประจำเดือน ก.พ. 64 (26 ม.ค. - 25 ก.พ.) 714.- บาท)