ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0369/2564 02 มี.ค. 2564 รับรองความประพฤติ
0368/2564 02 มี.ค. 2564 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์ เดือน ก.พ.64 จำนวน 2,910.-บาท)
0367/2564 02 มี.ค. 2564 อนุมัติจ้างเหมาเข้าเล่มรายงานสภาฯ ปี 2563
0366/2564 02 มี.ค. 2564 TOR เข้าเล่มรายงานสภาฯ ปี 2563
0365/2564 02 มี.ค. 2564 มติสภาฯ ครั้งที่ 2/2564 มติลับ เรื่อง ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
0364/2564 02 มี.ค. 2564 ขอส่งรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0363/2564 02 มี.ค. 2564 ขอส่งรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0362/2564 02 มี.ค. 2564 ขอส่งรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ