ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0377/2564 03 มี.ค. 2564 รายงานขอซื้อ/ขอจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1630 กองทุนสินทรัพย์ถาวร ค่าใช้สอยอื่น ๆ จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดานห้องประชุมตะวัน 1 ครั้ง 4,380.-)
0376/2564 03 มี.ค. 2564 รายงานขอซื้อ/ขอจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1629 จ้างจัดทำกระดาษขาว 80 แกรม พร้อมไดคัท 10,000 แผ่น ๆ ละ 1.2 เป็นเงิน 12,000 บาท)
0375/2564 03 มี.ค. 2564 รายงานขอซื้อ/ขอจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1628 แฟ้มห่วงพลาสติก A4 200 เล่ม ๆ ละ 50 รวม 10,000.-)
0374/2564 03 มี.ค. 2564 ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 75 รีม 7,650.23 บาท
0373/2564 03 มี.ค. 2564 TOR ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 15 กล่อง หรือ 75 รีม
0372/2564 03 มี.ค. 2564 ขออนุมัติยืมเงินทดรองค่าโครงการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564
0371/2564 03 มี.ค. 2564 ขอนำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
0370/2564 03 มี.ค. 2564 การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลการบริหารงานของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน