ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0393/2565 21 มี.ค. 2565 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
0394/2565 22 มี.ค. 2565 จดหมายเกี่ยวกับการรับปริญญากิตติมศักดิ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.ไบรอัน ไทท์
0392/2565 21 มี.ค. 2565 การชี้แจงข้อมูลต่อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการสรรหาอธิการบดี
0391/2565 21 มี.ค. 2565 ขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง (พวงหรีดเคารพศพคุณแม่อรุณ เข็มพล มารดาเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน 2,500 บาท จ.สุโขทัย)
0390/2565 21 มี.ค. 2565 ขออนุมัติปฏิบัิงานนอกเวลาราชการและเบิกจ่ายค่าตอบแทน (ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/2565)
0389/2565 18 มี.ค. 2565 จองเลข TOR รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
0388/2565 18 มี.ค. 2565 จองเลข อนุมัติ
0387/2565 18 มี.ค. 2565 จองเลข TOR รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง