ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0402/2565 24 มี.ค. 2565 อนุมัติซื้อชุดตรวจ ATK 60 อัน 3,600.-
0401/2565 24 มี.ค. 2565 TOR ซื้อชุดตรวจ ATK
0400/2565 23 มี.ค. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ค่าจัดประชุมผู้ปฏิบัติงานสังคมสำนักงานสภาฯ จำนวน 2,255.-บาท)
0399/2565 23 มี.ค. 2565 ขออนุมัติในหลักการการเบิกจ่ายค่าบริการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย (กรณีคนขับรถรับ ก.ก.สภา ม. ก่อนจะรับ ก.ก.)
0398/2565 23 มี.ค. 2565 การซ่อมแซมหลังคาอาคารยุทธศาสตร์และการปรับปรุงห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (มีรูปภาพความชำรุดเสียหายแนบไปด้วย)
0397/2565 23 มี.ค. 2565 เกี่ยวกับซื้อเครื่องสำรองไฟ
0396/2565 23 มี.ค. 2565 เกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟ
0395/2565 23 มี.ค. 2565 เกี่ยวกับการซื้อเครื่องสำรองไฟ