ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1515/2565 26 ก.ย. 2565 มติสภาฯ 09/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1514/2565 26 ก.ย. 2565 มติสภาฯ 09/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์
1513/2565 26 ก.ย. 2565 มติสภาฯ 09/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1512/2565 26 ก.ย. 2565 มติสภาฯ 09/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ฉบับปี พ.ศ. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1511/2565 26 ก.ย. 2565 มติสภาฯ 09/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์
1510/2565 26 ก.ย. 2565 มติสภาฯ 09/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี ฉบับปี พ.ศ. 2563 คณะเภสัชศาสตร์ (เพิ่มกระบวนวิชา)
1509/2565 26 ก.ย. 2565 มติสภาฯ 09/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์
1508/2565 26 ก.ย. 2565 มติสภาฯ 09/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์