ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0578/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส่วนงานวิชาการภายใน)
0577/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัย/คณบดี และให้คำแนะนำต่อความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน/คณะเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานของสถาบันวิจัยสังคมและวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
0576/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 05/2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ขั้นตอนที่ 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
0575/2565 28 เม.ย. 2565 [ ยกเลิกการใช้เอกสารนี้ ] มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการคำนวณขั้นสูงและการออกแบบ (ขั้นตอนที่ 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
0574/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาคู่ ในการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
0573/2565 28 เม.ย. 2565 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕
0572/2565 28 เม.ย. 2565 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
0571/2565 28 เม.ย. 2565 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน