ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0586/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตรศาสตร์
0585/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะเกษตรศาสตร์
0584/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบการขออนุโลมใช้อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
0583/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบการเพิ่มภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
0582/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตามข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 เพื่อทำหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์
0581/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา
0580/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)
0579/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังสายวิชาการของส่วนงานที่มีผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค. 2565)