ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0207/2565 03 ก.พ. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์ เดือน ม.ค.65 จำนวน 4,038.-บาท)
0206/2565 02 ก.พ. 2565 อนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม รวมข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุง 2564
0205/2565 02 ก.พ. 2565 TOR จ้างถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม รวมข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุง 2564
0204/2565 02 ก.พ. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1799 จ้างเหมาตัดเสื้อพื้นเมืองสีฟ้า (รวมค่าผ้า) ให้ ก.ก.สภา มช. 28 ตัว x 1200 บาท เป็นเงิน 33,600.- บาท ค่าใช้สอย-จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
0203/2565 02 ก.พ. 2565 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลการบริหารงานของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน
0202/2565 01 ก.พ. 2565 ขอความอนุเคราะห์ใช้ที่จอดรถ VIP และพื้นที่รับรอง VIP สำหรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
0201/2565 01 ก.พ. 2565 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน
0200/2565 01 ก.พ. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1798 จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร ม.ค. 65 จำนวน 3 เครื่อง 21,242.80 บาท)