ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0215/2565 07 ก.พ. 2565 มติสภา 1/2565 ให้ความเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565
0214/2565 07 ก.พ. 2565 มติสภา 1/2565 รายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มตราอ่างแก้ว
0213/2565 04 ก.พ. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง รายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มตราอ่างแก้ว
0212/2565 04 ก.พ. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง ผลการติดตามการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้จ่ายเงินสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานกรณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
0211/2565 04 ก.พ. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565
0210/2565 04 ก.พ. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบ (เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564)
0209/2565 03 ก.พ. 2565 อนุมัติจ้างเหมาปั๊มกุญแจลิฟท์ 250 x 2 = 500 (บิ๊กซีหนองป่าครั่ง)
0208/2565 03 ก.พ. 2565 TOR จ้างเหมาปั๊มกุญแจลิฟท์อาคารยุทธศาสตร์ 250 x 2 = 500.-