ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0223/2565 09 ก.พ. 2565 TOR ซื้อกล่องกระดาษเก็บของ
0222/2565 09 ก.พ. 2565 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเบิกจ่ายค่าตอบแทน (ประชุมสรรหาอธิการบดี มช.ครั้งที่ 3)
0221/2565 08 ก.พ. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1803 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป 7 รายการ 2,536.- บาท)
0220/2565 08 ก.พ. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1802 ค่าวัสดุสำนักงานใช้ไป 18 รายการ 5,646.- บาท)
0219/2565 08 ก.พ. 2565 แจ้งกำหนดเวลาและรายละเอียดการนำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มช. (วันศุกร์ที่ 11 ก.พ. 65 เวลา 13.30-15 น. ณ ห้องประชุมตะวัน ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์)
0218/2565 07 ก.พ. 2565 ผลการประเมินการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564) ประเมินเมื่อ 8 ต.ค. 64
0217/2565 07 ก.พ. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1801 วัสดุสำนักงานใช้ไป ซองสีน้ำตาล 2 ขนาด 790.-)
0216/2565 07 ก.พ. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR1800 จ้างเหมาเข้าเล่มปกแลคซีนปั๊มทองเพื่อซ่อมแซมเล่มมติและรายงานสภาฯ ที่ชำรุด 35 เล่ม ๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 12,250.-) จ้างเหมาบริการอื่น ๆ