ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0626/2565 29 เม.ย. 2565 ขอส่งรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
0625/2565 29 เม.ย. 2565 การยืนยันยอดเงินยืมทดรองค้างชำระ ณ 31 มี.ค.65
0624/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภา 04/2565 เรื่อง อนุมัติรายละเอียดหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (ขั้นตอนที่ 2) คณะวิจิตรศิลป์
0623/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภา 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์
0622/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภา 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์
0621/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภา 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2563 คณะศึกษาศาสตร์
0620/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภา 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะเศรษฐศาสตร์
0619/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภา 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะนิติศาสตร์