ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0634/2565 02 พ.ค. 2565 พิจารณาอนุญาตให้นำลายมือชื่อพิมพ์ลงในหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามฯ
0633/2565 29 เม.ย. 2565 พิจารณาจัดทำข้อมูลด้านอื่น ๆ ของคณบดี (รอบ 1 ปี 6 เดือน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการทดลองการประเมินหัวหน้าส่วนงาน (รูปแบบใหม่)
0632/2565 29 เม.ย. 2565 ขอเสนอรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565
0631/2565 29 เม.ย. 2565 ขอส่งรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน
0630/2565 29 เม.ย. 2565 ขอส่งรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน
0629/2565 29 เม.ย. 2565 ขอส่งรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน
0628/2565 29 เม.ย. 2565 ขอส่งรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
0627/2565 29 เม.ย. 2565 ขอส่งรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม