ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1017/2565 05 ก.ค. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1873 ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป 6 รายการ 274.-)
1016/2565 04 ก.ค. 2565 ขอเชิญผู้แทนหลักสูตรเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ) (ขั้นตอนที่ 1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สภาฯ ครั้งที่ 7/2565 วันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 2565 เวลา 9.30 น.)
1015/2565 01 ก.ค. 2565 อนุมัติจ้างเหมาซ่อมแอร์ห้องควบคุมระบบ
1014/2565 01 ก.ค. 2565 TOR จ้างเหมาซ่อมแอร์ห้องควบคุมระบบ
1013/2565 30 มิ.ย. 2565 อนุมัติจ้างทำกล่องใส่ของที่ระลึกให้อธิการบดี
1012/2565 30 มิ.ย. 2565 TOR จ้างทำกล่องใส่ของที่ระลึกให้อธิการบดี
1011/2565 29 มิ.ย. 2565 อนุมัติจ้างเหมาโรงแรมจัดเลี้ยงงานอำลาตำแหน่งให้ท่านอธิการบดีโดยกรรมการสภา มช.
1010/2565 29 มิ.ย. 2565 TOR จ้างเหมาสถานที่ โรงแรมมีเลียเพื่อจัดเลี้ยงท่านอธิการบดีอำลาตำแหน่ง