ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1025/2565 06 ก.ค. 2565 อนุมัติซื้อของบริโภค
1024/2565 06 ก.ค. 2565 TOR ซื้อของบริโภค
1023/2565 06 ก.ค. 2565 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลการบริหารงานของผู้ดำรงตำแน่งหัวหน้าส่วนงาน
1022/2565 06 ก.ค. 2565 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลการบริหารงานของผู้ดำรงตำแน่งหัวหน้าส่วนงาน
1021/2565 05 ก.ค. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1877 จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน มิ.ย. 65 จำนวน 23,337.10)
1020/2565 05 ก.ค. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1876 ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป แก้วน้ำมีหูจับ ความจุ 14 ออนซ์ 6 โหล 12,960.-)
1019/2565 05 ก.ค. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1875 ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป แฟ้มห่วง 300 แฟ้ม เป็นเงิน 15,000.-)
1018/2565 05 ก.ค. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1874 ค่าวัสดุ-อุปโภคบริโภคใช้ไป 4 รายการ 451.-)