ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1033/2565 07 ก.ค. 2565 ขอนำส่งเล่มรายงานการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี ๒๕๖๕ และขออนุญาตให้เผยแพร่วีดิทัศน์การบรรยายผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1032/2565 07 ก.ค. 2565 ขอนำส่งเล่มรายงานการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี ๒๕๖๕ และขออนุญาตให้เผยแพร่วีดิทัศน์การเสวนาผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1031/2565 07 ก.ค. 2565 ขอนำส่งเล่มรายงานการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี ๒๕๖๕ และขออนุญาตให้เผยแพร่วีดิทัศน์การเสวนาผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1030/2565 07 ก.ค. 2565 ขอนำส่งเล่มรายงานการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี ๒๕๖๕ และขออนุญาตให้เผยแพร่วีดิทัศน์การบรรยายผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1029/2565 06 ก.ค. 2565 อนุมัติซื้อกระดาษเช็ดมือ 2 ลัง และกระดาษชำระม้วนใหญ่ 3 ลัง กับร้านเชียงฮง
1028/2565 06 ก.ค. 2565 TOR ซื้อกระดาษเช็ดมือ 2 ลัง และกระดาษชำระม้วนใหญ่ 3 ลัง กับเชียงฮง
1027/2565 06 ก.ค. 2565 อนุมัติซื้อของใช้ในครัว
1026/2565 06 ก.ค. 2565 TOR ซื้อของใช้ในครัว