ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1133/2565 26 ก.ค. 2565 ขอส่งรายงานผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1132/2565 26 ก.ค. 2565 ขอส่งรายงานผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1131/2565 26 ก.ค. 2565 ขอส่งรายงานผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1130/2565 26 ก.ค. 2565 ขอนำส่งสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1129/2565 26 ก.ค. 2565 ขอนำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1128/2565 26 ก.ค. 2565 [ ยกเลิกการใช้เอกสารนี้ ] ขออนุญาตใช้ภาพถ่ายลายมือชื่อแทนการลงนามในหนังสือการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565
1127/2565 26 ก.ค. 2565 ขอนำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ หรือเลขานุการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1126/2565 26 ก.ค. 2565 ขอนำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง