ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1141/2565 27 ก.ค. 2565 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
1140/2565 27 ก.ค. 2565 มติสภา 6/2565 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรศึกษา (ขั้นตอนที่ 1) คณะมนุษยศาสตร์
1139/2565 27 ก.ค. 2565 มติสภา 6/2565 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 (ขั้นตอนที่ 2) คณะมนุษยศาสตร์
1138/2565 27 ก.ค. 2565 มติสภา 6/2565 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (ขั้นตอนที่ 1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1137/2565 27 ก.ค. 2565 ขอส่งรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
1136/2565 27 ก.ค. 2565 ขอส่งรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
1135/2565 26 ก.ค. 2565 มติสภา 7/2565 อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติ
1134/2565 26 ก.ค. 2565 มติสภา 7/2565 อนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ