ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0785/2565 25 พ.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ( 16 เรื่อง)
0784/2565 25 พ.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ( 17 เรื่อง)
0783/2565 25 พ.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ( 2 เรื่อง)
0782/2565 25 พ.ค. 2565 มติสภา 5/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะศึกษาศาสตร์
0781/2565 25 พ.ค. 2565 จ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ( 2 เรื่อง)
0780/2565 25 พ.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ( 2 เรื่อง)
0779/2565 25 พ.ค. 2565 มติสภา 5/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2563 คณะนิติศาสตร์
0778/2565 25 พ.ค. 2565 มติสภา 5/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2565 คณะเทคนิคการแพทย์