ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0801/2565 27 พ.ค. 2565 TOR ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ไป (หลายรายการ)
0800/2565 27 พ.ค. 2565 มติสภาฯ 05/2565 เรื่อง รับทราบรายงานผลการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา มช. และพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายและข้อจำกัดในการลงทุนของ มช. แบบที่ 2 ในการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนา มช.
0799/2565 27 พ.ค. 2565 มติสภาฯ 05/2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
0798/2565 27 พ.ค. 2565 มติสภาฯ 05/2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ (ครบ 3 ปี)
0797/2565 27 พ.ค. 2565 มติสภาฯ 05/2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
0796/2565 27 พ.ค. 2565 มติสภาฯ ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนร่วมสมัย (ขั้นตอนที่ 1) บัณฑิตวิทยาลัย (มติตกหล่น)
0795/2565 27 พ.ค. 2565 มติสภาฯ 03/2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ (ขั้นตอนที่ 1) วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล (มติตกหล่น)
0794/2565 27 พ.ค. 2565 มติสภาฯ 03/2565 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเลและการจัดการโลจิสติกส์ (ขั้นตอนที่ 1) วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล (มติตกหล่น)