ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0414/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อและรับรองความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ลับ)
0413/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
0412/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
0411/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 ให้ความเห็นชอบการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2565
0410/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 พิจารณาทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 (ลับ)
0409/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 พิจารณาทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 จำนวน 2 ราย
0408/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับการพิจารณาการขอใช้พื้นที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ลับ)
0407/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 2/2565 ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่