ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0430/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0429/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0428/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์
0427/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์
0426/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์
0425/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์
0424/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์
0423/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์