ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0225/2565 09 ก.พ. 2565 ตรีจอง TOR ซื้อเมล็ดกาแฟคั่ว
0224/2565 09 ก.พ. 2565 อนุมัติซื้อกล่องกระดาษเก็บเรื่องเดิม
0223/2565 09 ก.พ. 2565 TOR ซื้อกล่องกระดาษเก็บของ
0222/2565 09 ก.พ. 2565 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเบิกจ่ายค่าตอบแทน (ประชุมสรรหาอธิการบดี มช.ครั้งที่ 3)
0221/2565 08 ก.พ. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1803 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป 7 รายการ 2,536.- บาท)
0220/2565 08 ก.พ. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1802 ค่าวัสดุสำนักงานใช้ไป 18 รายการ 5,646.- บาท)
0219/2565 08 ก.พ. 2565 แจ้งกำหนดเวลาและรายละเอียดการนำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มช. (วันศุกร์ที่ 11 ก.พ. 65 เวลา 13.30-15 น. ณ ห้องประชุมตะวัน ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์)
0218/2565 07 ก.พ. 2565 ผลการประเมินการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564) ประเมินเมื่อ 8 ต.ค. 64