ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1151/2565 01 ส.ค. 2565 มติสภา 7/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์
1150/2565 01 ส.ค. 2565 มติสภา 7/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
1149/2565 01 ส.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ( 5 เรื่อง)
1148/2565 01 ส.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ( 7 เรื่อง)
1147/2565 01 ส.ค. 2565 ปรับปรุงการกำหนดอัตราค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งหัวหน้างานสังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (2 ตำแหน่ง)
1146/2565 27 ก.ค. 2565 อนุมัติซื้อกล่องใส่ทิชชูม้วนและกระดาษเช็ดมือในห้องครัว
1146/2565 27 ก.ค. 2565 อนุมัติซื้อกล่องใส่ทิชชูม้วนและกระดาษเช็ดมือในห้องครัว
1144/2565 27 ก.ค. 2565 TOR ซื้อกล่องใส่ทิชชูม้วนในห้องน้ำ และกล่องใส่กระดาษเช็ดมือในห้องครัว