ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0107/2566 27 ม.ค. 2566 พิจารณาจัดทำรายงานผลกการปฎิบัติงานของคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน (รอบ ๓ ปี)
0106/2566 27 ม.ค. 2566 พิจารณาจัดทำรายงานผลกการปฎิบัติงานของคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (รอบ ๓ ปี)
0105/2566 26 ม.ค. 2566 นำส่งเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน พร้อมโอนเงินให้หน่วยงานผู้ให้บริการน้ำดื่มตราอ่างแก้ว (ประจำเดือนมกราคม 2566 น้ำถัง 22 ถัง 484.- น้ำขวด 350 ซีซี 12 แพ็ค 480.- รวม 964.- บาท)
0104/2566 26 ม.ค. 2566 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน พร้อมโอนเงินให้หน่วยงานผู้ให้บริการน้ำดื่มตราอ่างแก้ว (ประจำเดือนมกราคม 2566 น้ำถัง 22 ถัง 484.- น้ำขวด 350 ซีซี 12 แพ็ค 480.- รวม 964.- บาท)
0103/2566 25 ม.ค. 2566 ซื้อดอกไม้สดแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี ที่ได้รับรางวัลผู้บริหาร มช. ชุดที่ผ่านมา ตาม ว.119 นายกสภาฯ มอบให้ในวันสถาปนา มช. (เลื่อนจาก 24 มาเป็น 25 ม.ค. 66 ที่ศาลาธรรม)
0102/2566 25 ม.ค. 2566 ซื้อดอกไม้สดแสดงความยินดีกับอดีตกรรมการสภาฯ (ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ และอดีตผู้บริหาร มช. (ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต และ ศ.เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล) ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 ของ มช.) ตาม ว.119
0101/2566 25 ม.ค. 2566 อนุมัติซื้อกระดาษเช็ดมือ 2 ลัง
0100/2566 25 ม.ค. 2566 TOR ซื้อกระดาษเช็ดมือ 2 ลัง