ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1021/2565 05 ก.ค. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1877 จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน มิ.ย. 65 จำนวน 23,337.10)
1020/2565 05 ก.ค. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1876 ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป แก้วน้ำมีหูจับ ความจุ 14 ออนซ์ 6 โหล 12,960.-)
1019/2565 05 ก.ค. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1875 ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป แฟ้มห่วง 300 แฟ้ม เป็นเงิน 15,000.-)
1018/2565 05 ก.ค. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1874 ค่าวัสดุ-อุปโภคบริโภคใช้ไป 4 รายการ 451.-)
1017/2565 05 ก.ค. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1873 ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป 6 รายการ 274.-)
1016/2565 04 ก.ค. 2565 ขอเชิญผู้แทนหลักสูตรเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ) (ขั้นตอนที่ 1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สภาฯ ครั้งที่ 7/2565 วันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 2565 เวลา 9.30 น.)
1015/2565 01 ก.ค. 2565 อนุมัติจ้างเหมาซ่อมแอร์ห้องควบคุมระบบ
1014/2565 01 ก.ค. 2565 TOR จ้างเหมาซ่อมแอร์ห้องควบคุมระบบ