ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0088/2564 อว 8392(5)/198 29 ม.ค. 2564 สำเนาแจ้ง งบประมาณายจ่ายเงินรายได้ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
0087/2564 อว 8392(4)/ธ 220 28 ม.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินผลการบริหารของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
0086/2564 อว 8393(8)บศ.สร./18 28 ม.ค. 2564 ตอบขอบคุณรับบริจาค (ประมวลคำประกาศราชสดุดี ร.9 จำนวน 3 เล่ม และศาสตร์พระราชา ร.9 จำนวน 3 เล่ม
0085/2564 อว 8393(14).1(4)/117 28 ม.ค. 2564 ขอขอบคุณสิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่ (หนังสือประมวลคำประกาศราชสุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ และหนังสือ "ศาสตร์พระราชา)
0084/2564 อว 8393(15)1/91 28 ม.ค. 2564 ขอขอบคุณ (ที่มอบหนังสือ 1.ประมวลคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ถวายปริญญา ร.9 จำนวน 1 เล่ม 2.หนังสือคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ถวายปริญญาองค์ภาฯ 1 เล่ม และ 3.หนังสือ "ศาสตร์พระราชา" 1 เฃาใ
0083/2564 อว 8393(7)/284 28 ม.ค. 2564 ขอบคุณที่มอบหนังสือคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ องค์ภา และหนังสือศาสตร์พระราชา ร.9
0082/2564 อว 8391(1)/131 28 ม.ค. 2564 รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
0081/2564 อว 8392(5)/ว 144 28 ม.ค. 2564 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมระหว่างปี