ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0023/2565 อว 8393(25)/80 11 ม.ค. 2565 เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร (จบวันที่ 9 ธ.ค. 64 จำนวน 86 คน)
0022/2565 อว 8393(25)/79 11 ม.ค. 2565 เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร (จบวันที่ 26 พ.ย. 64 จำนวน 49 คน)
0021/2565 อว 8393(35)/54 11 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (3 ชื่อ) รศ.ดร.ชรินทร์, รศ.ประเสริฐ และ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)
0020/2565 อว 8393(19)/20 11 ม.ค. 2565 (ลับ) ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช.
0019/2565 อว 8394(4)/40 11 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 2 ชื่อ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ และ ผศ.ดร.ณัฐ)
0018/2565 อว 8392(4)/2 10 ม.ค. 2565 ส่งสำเนาเอกสาร (คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทน ราย 1. นางสายใจ ใจเย็น และ 2. นายณรงค์รัตน์ สวัสดิกานนท์) (เรื่องเสนอสภาฯ เพื่อทราบ)
0017/2565 อว 8393(14)/10 10 ม.ค. 2565 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมงานบรรยายเสวนา (เรื่อง "การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในเชิงวิศวกรรมเพื่อการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดเชียงใหม่" วันจันทร์ที่ 31 ม.ค. 65 เวลา 9-12 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช."
0016/2565 อว 8392(2).E/ว 7 10 ม.ค. 2565 ส่งสำเนาหนังสือเวียน เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา