ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0031/2565 อว 8392(4)/136 11 ม.ค. 2565 กราบเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา มช. ประจำปี 2565 การมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกองทุนอธิการบดี มช. การมอบรางวัล มช. "ช้างทองคำ" การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ศ." และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ และการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระดีเด่น/ดีมาก ประจำปี 2564 (24 ม.ค. 65 ศาลาธรรม)
0030/2565 อว 8394(3)/34 11 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 6 ชื่อ คัดเหลือ 3 ชื่อ 1. รศ.ดร.ชรินทร์ 2. ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ 3. รศ.นพ.อำนาจ)
0029/2565 อว 8391(1)/58 11 ม.ค. 2565 สำเนาแจ้งขอชี้แจงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบเงินยืมของมหาวิทยาลัย
0028/2565 อว 8393(21)/7 11 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 2 ชื่อ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์)
0027/2565 อว 8393(39)/25 11 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 2 ชื่อ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ และ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ)
0026/2565 อว 8393(15)2/30 11 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 12 ชื่อ เหลือ 1 ชื่อ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)
0025/2565 อว 8392(16)/5 11 ม.ค. 2565 (ลับ) ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช.
0024/2565 อว 8393(37)/06 11 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (5 ชื่อ เหลือ 1 ชื่อศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)