ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0103/2565 อว 8392(1)/ว2 28 ม.ค. 2565 แจ้งเวียนเพื่อทราบ "กฎบัตรสำนักงานการตรวจสอบภายใน มช. ประจำปีงบประมาณ 2565"
0102/2565 อว 8392/95 28 ม.ค. 2565 ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขออนุัติตัดโอนครุภัณฑ์ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ครุภัณฑ์ของชั้น 3 ที่ผู้บริหารเคยอยู่ตัดโอนให้สภาฯ 20 รายการ)
0101/2565 อว 8392(1)/548 27 ม.ค. 2565 ซอง (ลับ)
0100/2565 อว 8392(4)/200 27 ม.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ผลการประเมินผลการบริหารของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0099/2565 อว 8394(6)/ว26 27 ม.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565
0098/2565 อว 6501.01/120 26 ม.ค. 2565 ตอบกลับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ของ มช. (ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา ได้ เนื่องจากเมื่อ มช.เลื่อนจากวันที่ 4 ก.พ. ไป 25 มี.ค. เป็นช่วงเดียวกับ ม.เกษตรศาสตร์ มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเช่นกัน
0097/2565 อว 8392(4)/357 26 ม.ค. 2565 การพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างาน และการกำหนดกรอบตำแหน่ง สำนักงานสภา ม. ( ชำนาญการ งานบริหาร 1 ราย งานนโยบาย 1 ราย ชำนาญการพิเศษ สภาฯ 1 ราย ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบการกำหนดกรอบตำแหน่งดังกล่าว)
0096/2565 อว 8392(4)/ว 82 25 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565" และ "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15" ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (print รายละเอียดแนบแล้ว)