ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0111/2565 กค 0433.4/ว 69 07 ก.พ. 2565 แนวทางฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กับหน่วยงานภายนอก
0110/2565 อว 8392(6)/ว 130 03 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์โครงการ G-Green ระบบออนไลน์ "การส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
0109/2565 อว 8392(4)/4 03 ก.พ. 2565 ส่งสำเนาเอกสาร คำสั่ง มช. ที่ 277/2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม (ผศ.ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี)
0108/2565 อว 8392(1)/114 03 ก.พ. 2565 การดำเนินการกิจการตามนัยมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (เรื่องเสนอสภาฯ)
0107/2565 อว 8392(1)/113 03 ก.พ. 2565 คดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 469/2564 (เพิกถอนข้อบังคับการสรรหาอธิการบดี) (เรื่องเสนอสภาฯ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ)
0106/2565 อว 6802/พ(ว)010 02 ก.พ. 2565 ส่งข่าวสารสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 10 ฉบับที่ 57 (พ.ย.-ธ.ค.64)
0105/2565 อว 8392(4)/ว 96 31 ม.ค. 2565 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "หมอหนี้ เพื่อชาว มช."
0104/2565 อว 8392(2).E/ว50 28 ม.ค. 2565 ส่งสำเนาหนังสือเวียนจากจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐ