ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0691/2564 อว 8394(6)/ว 411 01 ต.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564
0690/2564 อว 8392(5)/ว 1178 01 ต.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
0689/2564 อว 8392(3)/ว 1165 01 ต.ค. 2564 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปี 2564
0688/2564 อว 8392(6)/ว 1172 01 ต.ค. 2564 ขอแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่เสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
0687/2564 อว 8392(2)/ว 1150 01 ต.ค. 2564 ขอเชิญร่วมพิธี และร่วมทำบุญพิธีทอดกฐิน มช. ประจำปี 2564 (วันเสาร์ที่ 30 ต.ค. 64 เวลา 14.00 น. ณ วัดฝายหิน
0686/2564 นร 0508 (กรจ.)/6221 29 ก.ย. 2564 แจ้งว่าได้ดำเนินการลงโฆษณาเผยแพร่ประกาศ มช. เรื่อง ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของ มช. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 119 ง วันที่ 2 มิ.ย. 64 แล้ว และส่งแผ่นบันทึกข้อมูลคืนมาด้วยแล้ว
0685/2564 อว 8392(20)/ว 226 29 ก.ย. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งความประสงค์การใช้งาน Zoom Pro
0684/2564 อว 8392(4)/ว1152 29 ก.ย. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การพัฒนาบุคลากรและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล มช. (CMU Proactive IDP)