ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0045/2565 อว 8393(30)/1/5 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอชื่อ 5 ชื่อ คัดมา 3 ชื่อ คือ รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร 2. ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ และ 3. รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร)
0044/2565 อว 8393(36)/16 12 ม.ค. 2565 ด่วน เรื่อง ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอชื่อ 1 ชื่อ คือ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)
0043/2565 อว 8393(33ฉ/5 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 1 ชื่อ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)
0042/2565 อว 8393(32)ฝ17 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 2 ชื่อ 1. ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล 2. ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)
0041/2565 อว 8393(16)/36 12 ม.ค. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอชื่อ 16 ราย คัดเหลือ 3 ราย ได้แก่ ผศ.ดร.ณัฐ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ และ 3. ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)
0040/2565 อว 8393(7)/74 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 5 ชื่อ คัดเหลือ 3 คือ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ 2. ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ และ 3. ศ.เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล)
0039/2565 อว 8394(1).1/4 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอชื่อ 7 ชื่อ คัดเหลือ 2 คือ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ และ รศ.อุษณีย์)
0038/2565 อว 8393(31)/39 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (ไม่เสนอชื่อ)