ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0004/2566 อว 8392(17)/ว 268 04 ม.ค. 2566 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำโครงการผลิตสื่อวีดีทัศน์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วันที่ 11 ม.ค. 66 เวลา 11-12 น. ห้องประชุมศูนย์สื่อสารฯ (ประชุมทีมงานจัดทำร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน เพื่อตรวจวิดีทัศน์ ครั้งที่ 1)
0003/2566 อว 8392(2)/- 03 ม.ค. 2566 ขอส่งสำเนาหนังสือสั่งการ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมงดการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปเปิดศูนย์ส่งเสริมพฤตพลังผู้สูงอายุ มช. (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
0002/2566 - 03 ม.ค. 2566 ขอส่งงวดงานจ้างผู้มีประสบการณ์หรือชำนาญด้านการบริหารสภามหาวิทยาลัย (งวดที่ 3 เดือน ธ.ค. 2565 จำนวนเงิน 34,622.-) (สภาฯ เราทำ PR PO และตั้งหนี้ แต่จ่ายเช็คที่กองคลังเหมือนเดิม)
0001/2566 - 03 ม.ค. 2566 ขอส่งงวดงานจ้างผู้มีประสบการณ์หรือชำนาญด้านการบริหารสภามหาวิทยาลัย (งวดที่ 3 เดือน ธ.ค. 2565 จำนวนเงิน 40,275.-) (สภาฯ เราทำ PR PO และตั้งหนี้ แต่จ่ายเช็คที่กองคลังเหมือนเดิม)