ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0707/2564 อว 8392(3)/ว 322 06 ต.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)
0706/2564 อว 83 06 ต.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้งเวียนใน e-document)
0705/2564 อว 8392(2)/622 06 ต.ค. 2564 ขอส่งสำเนาหนังสือสั่งการ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มช. ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ครั้งที่ 56) (ให้นำเสนอสภาฯ ว่าเลื่อนไปก่อน)
0704/2564 อว 8392(2)/ว 1193 06 ต.ค. 2564 สมเด็นพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกำหนดวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มช. ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 55) วันที่ 14 ม.ค. 64
0703/2564 อว 8393(28)1.3/3 06 ต.ค. 2564 ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม (รอง 1 ปี 6 เดือนหลัง)
0702/2564 อว 8392(3)/ว 321 06 ต.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างจาก SMEs
0701/2564 อว 8392(5)/2151 06 ต.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนกงบประมาณ (แจ้งมาทาง e-document)
0700/2564 อว 8394(1).1/459 05 ต.ค. 2564 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (รอบ 1 ปี 6 เดือน หลัง) (1 มี.ค. 63 ถึง 31 ส.ค. 64)