ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0061/2565 อว 8392/35 12 ม.ค. 2565 (ลับ) ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช.
0060/2565 อว 8393(17)/061 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (3 ชื่อ 1.รศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ 2.รศ.ดร.วรากรณ์ 3.รศ.สมชาย)
0059/2565 อว 8393(5).ท1/21 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (3 ชื่อ 1.ผศ.ดร.ดรุณี 2.รศ.ดร.ปิ่นแก้ว 3.ผศ.ดร.ทัศนัย)
0058/2565 อว 8393(9).1.1.2/006 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (3 ชื่อ 1.ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ 2.ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ 3.รศ.ภญ.อุษณีย์)
0057/2565 อว 8394(6)/57 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (3 ชื่อ1.ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ 2.รศ.ดร.สิริวุฒิ 3.รศ.ภญ.อุษณีย์)
0056/2565 อว 8393(26).6/40 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)
0055/2565 อว 8393(6)/0072 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (3 ชื่อ 1.รศ.ดร.ชรินทร์ 2.ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ 3.รศ.ดร.สิริวุฒิ)
0054/2565 อว 8393(28)1.1/237 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 2 ชื่อ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ และ ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ)