ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0216/2565 อว 8393(18)/ว 10 22 มี.ค. 2565 ขอมอบวารสาร "สัตวแพทย์เชียงใหม่เพื่อชุมชน" ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. - มิ.ย. 65
0215/2565 อว 8392(1)/ว 42 22 มี.ค. 2565 ขอเชิญประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศทางด้านกฎหมาย (CMU LAW) ทาง Zoom 997 2731 3080 พฤหัสบดีที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 8.30-12.00 น. (โก้และเพ็น)
0214/2565 อว 0201.2/6151 22 มี.ค. 2565 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มช. (7 คน ตั้งแต่ 18 พ.ย. 64 ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ. 65 ได้แก่ 1. ดิเรก 2. นิพนธ์ ตุ 3. บุญรักษา 4. วรากรณ์ 5. สมศักดิ์ เชาว์ 6. สุรเกียรติ์ 7. อาวุธ)
0213/2565 อว 8393(38)/ว 11 18 มี.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะบุคลากรภายใต้ทุนสนับสนุนในโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะของบุคลากร มช.
0212/2565 อว 8394(2)/ว 174 18 มี.ค. 2565 ขอเชิญประชุมและส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ หรือผู้ดูแลเว็บไว์ของคณะและส่วนงาน
0211/2565 นร 0911/22 18 มี.ค. 2565 ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช.
0210/2565 อว 8393(25)/995 18 มี.ค. 2565 เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร (จบวันที่ 11 มี.ค. 65 จำนวน 22 คน เข้าสภาฯ ครั้งที่ 4/2565)
0209/2565 อว 8393(25)/994 18 มี.ค. 2565 เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร (จบวันที่ 25 ก.พ. 65 จำนวน 18 คน เข้าสภาฯ ครั้งที่ 4/2565)