ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0240/2565 สผ 0012/ว 91 04 เม.ย. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับบ้านเมืองสุจริตไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันจันทร์ที่ 18 เม.ย. 65 เวลา 8.30-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา B 1-2 ชั้น B 1 อาคารรัฐสภา หรือทาง Zoom ตอบทาง QR Code วันศุกร์ที่ 8 เม.ย.65
0239/2565 อว 8394(2)/ว 216 04 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ครั้งที่ 3 "Near Future Digital Infrastructure" (วันจันทร์ที่ 11 เม.ย. 65 เวลา 9-12 น. ณ ห้องประชุม 201 ITSC หรือ Zoom 980 5864 0535
0238/2565 อว 8392(5)/448 04 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบื้องต้น (งบแผ่นดิน)
0237/2565 อว 0201.2/ว 7135 04 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง การตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี เพิ่มติม
0236/2565 อว 8393(2)/724 01 เม.ย. 2565 ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (รอบ 1 ปี 6 เดือน)
0235/2565 อว 8393(25)/1105 01 เม.ย. 2565 ขอเสนอให้ความเห็นชอบการขอเพิ่มภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
0234/2565 อว 8392(3)/02727 31 มี.ค. 2565 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินสัมมนา Retreat 65 1,780,000.-)
0233/2565 อว 8393(38)/225 30 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมตะวัน เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 65 เวลา 16.30-18.30 น. มี Zoom ด้วย)