ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0256/2565 อว 8394(2)/ว 220 18 เม.ย. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้งาน Office 365 และสิทธิประโยชน์สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ (วันที่ 27 เม.ย. 65 เวลา 9-12 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 ITSC และทาง Microsoft Teams ลงทะเบียนทางเมล์และสแกนจากท้ายหนังสือ)
0255/2565 อว 8392(3)/ว 420 18 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอข้อมูลการรายงานสรุปแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ให้ส่งภายใน 18 เม.ย. 65)
0254/2565 อว 8392/ว 485 18 เม.ย. 2565 ขอเชิญร่วมโครงการ "กิจกรรม 5 ส. สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565" ครั้งที่ 2 (วันพุธที่ 20 เม.ย. 65 เวลา 13.30-16.30 น. ใส่เสื้อสีม่วง กางเกง ส่งภาพภายใน 22 เม.ย. เตรียมอาหารว่างหัวบะ 40 บาท รับเงินที่สำนักงานฯ ในวันที่ 19 เม.ย. 65 ออกใบเสร็จในนามสำนักงาน ม. มช. ให้จัดตารางทำ 5 ส. ทุกพุธสุดท้ายของเดือน 15.30 น.)
0253/2565 อว 8392/ว 476 18 เม.ย. 2565 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และพิธีดำหัวอธิการบดี (วันอังคารที่ 26 เม.ย. 65 เวลา 10.39 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา)
0252/2565 อว 8392(1)/- 18 เม.ย. 2565 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นจัดทำร่างกฎกระทรวงความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
0251/2565 อว 8392(1)/- 18 เม.ย. 2565 ขอให้รายงานยอดลูกหนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน (เรื่องมาทาง e-document น่าจะเป็นเรื่องเสนอสภาฯ)
0250/2565 อว 8392(4)/- 18 เม.ย. 2565 การขออนุมัติปฏิบัติงานภายในประเทศ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ (รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 ให้เดินทางไปภูเก็ต ระหว่าง 22-24 เม.ย. 65)
0249/2565 อว 8392(1)/ว 62 18 เม.ย. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายใน มช.(วันจันทร์ที่ 2 พ.ค. 65 เวลา 9-12 น. ผ่าน Zoom ID 983 3366 7614)