ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0012/2566 อว 8394(5)/50 10 ม.ค. 2566 ตอบรับเอกสาร 1. ศิลปะในสวนศรี จาก ดร.วิรไท 1 เล่ม และ 2. เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน จากคุณวิวรรณ จำนวน 2 เล่ม
0011/2566 อว 8395(1)/215 10 ม.ค. 2566 ร่างระเบียบ มช. ว่าด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
0010/2566 อว 8391(1)/รง.127 10 ม.ค. 2566 รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
0009/2566 อว 8393(13)/79 06 ม.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม และเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 (วันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 2566 เวลา 7.30-16.30 น.)
0008/2566 อว 8392(4)/ว 8 06 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงาน ม. สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภา ม. ประจำปีงบประมาณ 2566 (ส่งใบสมัครภายใน 25 ก.พ. 66)
0007/2566 อว 8392(2)/ว 22 06 ม.ค. 2566 ขอส่งสำเนาหนังสือสั่งการ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ (ที่ มช. ขอพระราชทานถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟัาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร)
0006/2566 อว 8393(2)/35 05 ม.ค. 2566 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับการขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (BSLA) คณะเกษตรศาสตร์ มช.
0005/2566 อว 8394(6)/ว3 04 ม.ค. 2566 แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565