ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0715/2564 อว 8392(3)/ว 324 12 ต.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
0714/2564 อว 8392(3)/ว 323 12 ต.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
0713/2564 อว 8393(5).ท1/894 12 ต.ค. 2564 ขอขอบคุณ (ที่มอบหนังสือ 1. กฎหมายตราสามดวง 1 เล่ม และ 2. หนังสือ INSPIRE 2 เล่ม ให้คณะนิติศาสตร์)
0712/2564 อว 8392(3)/9889 12 ต.ค. 2564 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0711/2564 สอ.มช.(ว)107/2564 11 ต.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิสรรหากรมการ
0710/2564 อว 8392(3)/พ 983 08 ต.ค. 2564 แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64)
0709/2564 อว 8392(3)/พ 979 08 ต.ค. 2564 แจ้งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงาน งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เดือน ต.ค. 64 (ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64)
0708/2564 อว 8394(4)/ว 2070 08 ต.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งการยกเลิกพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเทโวโรหณะ ประจำปี 2564 (วันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 64)