ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0264/2565 อว 8392(5)/575 20 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประกาศรางวัล "CMU-ITA AWARD 2022" โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 65 เวลา 9-12 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ITSC
0263/2565 สำเนาประกาศ 19 เม.ย. 2565 ประกาศ มช. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)
0262/2565 อว 8393(9).1.1.1/ว 41 19 เม.ย. 2565 ขอขอบคุณ (ที่ร่วมทำบุญ 1,000 บาท พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปแนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี เมื่อ 31 มี.ค. 65 มอบกระเป๋าผ้าแคนวาส 1 ใบ และลูกประคบ 1 ลูก)
0261/2565 อว 8392(5)/560 19 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลประเด็นคำถามที่สาธารณชนให้ความสนใจ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการชี้แจงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 1
0260/2565 อว 8392(4)/12 19 เม.ย. 2565 ขอส่งสำเนาเอกสาร (คำสั่ง มช. ที่ 1008/2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ (ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล เรื่องเข้าสภาฯ พ.ค.65)
0259/2565 อว 8393(25)/1264 19 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง เสนอราชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร (จบวันที่ 8 เม.ย. 65 จำนวน 30 คน ผ่าน กบม. 7/65 วันที่ 20 เม.ย. 65 สภาวิชาการ 4/65 วันที่ 20 เม.ย. 65 เข้าสภาฯ พ.ค. 65)
0258/2565 อว 8393(25)/1263 19 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร (จบวันที่ 24 มี.ค. 65 จำนวน 37 คน ผ่าน กบม. 7/65 วันที่ 20 เม.ย. 65 สภาวิชาการ 4/65 วันที่ 20 เม.ย. 65 เข้าสภา พ.ค. 65)
0257/2565 อว 8392(2).E/ว 246 18 เม.ย. 2565 เวียน e-document เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือเวียนจากสถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ "Digital University enabling the smart society" ครั้งที่ 1 หัวข้อการเสวนา : มหาวิทยาลัยดิจิทัลในนิเวศประเทศไทย"