ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0272/2565 ศย 024/6156 26 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ที่จะเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. จำนวน 1 ราย
0271/2565 อว 8392(3)/3118 26 เม.ย. 2565 บัญชีเบี้ยประชุมแนบท้ายระเบียบ มช. ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 19) (เรื่องแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ)
0270/2565 - 25 เม.ย. 2565 โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง "การปฏิรูปคนและการพลิกโฉมองค์กรในสังคมโลกเสมือนจริง" ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค. 2565
0269/2565 อว 8394(2)/ว 249 25 เม.ย. 2565 ขอความร่วมมือแจ้งความประสงค์ในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI Pro
0268/2565 อว 8392(2).E/ว 253 25 เม.ย. 2565 ส่งสำเนาหนังสือเวียนจากสถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
0267/2565 อว 8392(1)/E.ผบ166 25 เม.ย. 2565 การจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารจัดการกองทุน และการควบคุมกำกับดูแลกองทุน
0266/2565 อว 8392(3)/ว 509 25 เม.ย. 2565 แจ้งรายละเอียดเงินยืมค้างชำระ (ณ วันที่ 31 มี.ค. 65)
0265/2565 อว 8392(5)/590 20 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) (เอกสารเสนอนายกสภาฯ ลงนามเมื่อเรื่องผ่านสภาฯ)